n110 mở nguồn lên chớp tắt , đã chay nhiều fw , và nhiêu box , nhưng vẫn không đông bô dc , nhơ ae giúp , tks

đây là log flash e nó

Boot mode: 0xCC
EBL version major/minor: 10.37
EBL version: Quantum_Bootloader_10.37_M1S1
Protocol version suggested by phone: 3
Set baud rate to: 6.50 Mbit/s
Flash ID: 0089 8982 - 23280001 [Intel NU48F512,512 Mbits]
CFI information:
Flash settings: 0/1024, size: 0x04000000
1 Block regions:
512 x 0x00020000 = 0x04000000
EBL ready !
Original IMEI:
RPL backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\XGOLD__back.RPL)
Processing file: rm827__03.26.mcusw
Downloading item CODE:rm827__03.26.mcusw_ebl_psi.fls, num block: 4, size: 26 MB
Erasing area 0x40000000-0x4001FFFE ...OK
Programming completed in 0.343 s
Erasing area 0x40040000-0x4005FFFE ...OK
Programming completed in 0.360 s
Erasing area 0x40060000-0x4015FFFE ...OK
Programming completed in 1.406 s
Erasing area 0x40280000-0x41B3FFFE ...OK
Programming completed in 30.453 s
Checksum verified (0x9FA5)
Processing file: rm827__03.26.ppm_s3
Downloading item CUSTackage_s3.ppm_ebl_psi.fls, num block: 1, size: 4.44 MB
Erasing area 0x41BC0000-0x4202F79E ...OK
Programming completed in 5.485 s
Checksum verified (0x0E7E)
Processing file: rm827__03.26.image_s3_059N2B3
Downloading item CUSTackage_s3_059N2B3.image.fls, num block: 1, size: 16.13 MB
Erasing area 0x421C0000-0x43E1FFFE ...OK
Programming completed in 22.047 s
Checksum verified (0xB159)
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 8 min 24.875 s
Waiting for USB device removal ...OK
Waiting for USB device arrival ...
Waiting for device boot up ...
Phone not found, retrying ...
Warning: Phone did not reboot to normal mode.

Các bài viết liên quan: