I. Khuyến mại cho thuê bao đứng tên cá nhân:
1. Đối tượng áp dụng: Thuê bao trả sau đứng tên cá nhân hòa mạng mới (đăng ký số mới) trong thời gian 01/6/2014 đến 30/6/2014
2. Chương trình khuyến mại gọi miễn phí:II. Khuyến mại cho thuê đứng tên doanh nghiệp:

1. Đối tượng áp dụng: Thuê bao trả sau hòa mạng mới đứng tên...

CHƯƠNG TRÌNH GỌI MIỄN PHÍ CHO THUÊ BAO TRẢ SAU HÒA MẠNG MỚI

I. Khuyến mại cho thuê bao đứng tên cá nhân:
1. Đối tượng áp dụng: Thuê bao trả sau đứng tên cá nhân hòa mạng mới (đăng ký số mới) trong thời gian 01/6/2014 đến 30/6/2014
2. Chương trình khuyến mại gọi miễn phí:II. Khuyến mại cho thuê đứng tên doanh nghiệp:

1. Đối tượng áp dụng: Thuê bao trả sau hòa mạng mới đứng tên...

CHƯƠNG TRÌNH GỌI MIỄN PHÍ CHO THUÊ BAO TRẢ SAU HÒA MẠNG MỚI

Các bài viết liên quan: