Version Model IPSW Downloand URL
10.0.2 5GSM iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 5GSM+CDMA iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw

Các bài viết liên quan: