Hướng dẫn root:

- Tải file theo link cuối bài, giải nén được folder RootOptimusG.

- Chạy file RootOptimusG.bat, chọn "y" rồi...

Hướng dẫn Root, cài recovery cho LG Optimus G (F180, F180L, F180S, F180K)

Hướng dẫn root:

- Tải file theo link cuối bài, giải nén được folder RootOptimusG.

- Chạy file RootOptimusG.bat, chọn "y" rồi...

Hướng dẫn Root, cài recovery cho LG Optimus G (F180, F180L, F180S, F180K)

Các bài viết liên quan: