Bạn nào cần vui lòng tải tại đường dẫn phía dưới.

http://4glte.vn/Download/I8552XXANC2...LBANC1_XTC.zip

Lưu ý: Chủ đề sẽ được đóng lại sau ngày 6/2/2015 và đường dẫn tải về sẽ hết hiệu lực.

Các bài viết liên quan: